• گریه نکن

شیطونی نکن

دست تو دماغت نکن

تو شلوارت پی‌پی نکن

مامانت رو اذیّت نکن

روی دیوار نقاشی نکن

انگشتت رو تو پریز برق نکن

دمپایی بابا رو پات نکن

به خورشید نگاه نکن

شبها تو جات جیش نکن

تو کمد مامان فضولی نکن

با اون پسر بی‌تربیته بازی نکن

اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن

زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن

دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

بقیه در ادامه مطلب

 • گریه نکن

شیطونی نکن

دست تو دماغت نکن

تو شلوارت پی‌پی نکن

مامانت رو اذیّت نکن

روی دیوار نقاشی نکن

انگشتت رو تو پریز برق نکن

دمپایی بابا رو پات نکن

به خورشید نگاه نکن

شبها تو جات جیش نکن

تو کمد مامان فضولی نکن

با اون پسر بی‌تربیته بازی نکن

اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن

زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن

دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن۲- دوره ی دبستان:

موقع رفتن به مدرسه دیر نکن

پات رو تو جامیزی نکن

ورقهای دفترت رو پاره نکن

مدادت رو تو دهنت نکن

به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن

تخته پاک‌کن رو خیس نکن

حیاط مدرسه رو کثیف نکن

با دخترها شمسی خانوم ((دکتربازی)) نکن

دست تو کیف بغل دستیت نکن

تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن

گچ رو پرت نکنتو راهرو سرو صدا نکن

تو کلاس پچ‌پچ نکن

ATARI
بازی نکن۳- دوره ی راهنمایی:

ترقّه بازی نکن

• SEGA
بازی نکن

جاهای بدبد فیلمها رو نگاه نکن

موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن

تو کوچه فوتبال بازی نکن

دست تو جیبت نکن

با مامانت کل‌کل نکن

تو کلاس صحبت نکن

بعد از ظهر سروصدا نکن

با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن

اتاقت رو شلوغ نکن

روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن

عکس لختی تماشا نکن

با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نکن

جرّ و بحث نکن۴- دوره ی دبیرستان:

با کامپیوتر بازی نکن

تو حموم معطّل نکن

تقلّب نکن

با دوستات موتورسواری نکن

عصرها دیر نکن

با دختر شمسی خانوم صحبت نکن

با بابات دعوا نکن

تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن

تو خیابون دنبال دخترها نکن

مردم‌آزاری نکن

نصف شب سرو صدا نکن

فیلم بد نگاه نکن

وقتت رو با مجله تلف نکن

چشم‌چرونی نکن۵- دوره ی دانشگاه:

رشته‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن

۲۴ ساعته چت نکن

سر کلاس درس غیبت نکن

با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن

خیابون‌ها رو متر نکن

تو سیاست دخالت نکن

با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن

شب برای شام دیر نکن

با مأمور پلیس کل‌کل نکن

چراغ قرمز رو عشقی رد نکن

موبایلت رو Reject نکن

استادت رو اُسگل نکن

حذف پزشکی نکن

آستین کوتاه تنت نکن

همه رو دودره نکن۶- دوره ی سربازی:

موهات رو بلند نکن

روت رو زیاد نکن

از اوامر سرپیچی نکن

فرار نکن

با اسلحه شوخی نکن

غیبت نکن

به آینده فکر نکن

درگیری ایجاد نکن

به فرمانده بی‌احترامی نکن

غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن

با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن

اعتراض نکن

با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن

از تلف شدن وقتت ناله نکن

از آشپزخونه دزدی نکن۷- دوره ی شوهر بودن:

با زنت شوخی نکن

زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن

به زنت خیانت نکن

با دوستانت الواتی نکن

تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن

به زنهای دیگه نگاه نکن

موبایلت رو قایم نکن

از عکسهای قبل از ازدواجت نگهداری نکن

پولت رو خرج دوستات نکن

رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن

غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن

ریسک نکن

بدون اجازهء زنت هیچ کاری نکن۸- دوره ی پدر بودن:

بچّه رو تنبیه نکن

به بچّه بی‌توجّهی نکن

بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن

به بچّه توهین نکن

بچّه رو از بازی منع نکن

بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّهء دختر شمسی خانوم تشویق نکن

با بچّه کل‌کل نکن

بچّه رو محدود نکن

بچّه رو از جنس مخالف دور نکن

به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن

بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن

آزادی بچّه رو محدود نکن

به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن

از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن

جلوی بچّه با مادر بچّه ... نکن

۹- دوره ی پیری:

برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن

نوه‌هات رو لوس نکن

با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن

به خاطراتت فکر نکن

پولت رو خرج نکن

هوس جوونی نکن

غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن

با زنت بی‌وفایی نکن

از رفتن به خانهءسالمندان احساس نارضایتی نکن

لباس شاد تنت نکن

به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن

تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن

از گذشته ناله نکن

به هر کی رسیدی، نصیحت نکن

به آینده فکر نکن۱۰- دوره ی پس از مرگ !

حالا دیگه دورهء نکن تموم شد! حالا هر کاری دلت می‌خواد بکن...

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
بکن

• ...
ولی فقط با روح دختر شمسی خانوم کاری نکن

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 اسفند 1388    | توسط: احمدرضا    | طبقه بندی: مطالب طنز،     | نظرات()